Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu: 05 maja 2022r.(czwartek) o godz. 900 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 
w dniu: 
05 maja  2022r.(czwartek) o godz. 900
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku
ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przyjęcie ostatecznej treści projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz na zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

3/Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

Szlęk Joanna