W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną kraju, szybkim wzrostem liczby nowych zakażeń COVID-19 i przedłożoną w związku z tym rekomendacją Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2022 r. informuję, że od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Referat Wodociągów i Kanalizacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół funkcjonują w trybie zamkniętym z wyjątkiem konieczności:

1) wydania dowodu osobistego,

2) sporządzenia aktu zgonu,

3) potwierdzenia profilu zaufanego w przypadku nieposiadania przez interesanta konta w bankowości elektronicznej,

4) podpisywania umów i dokumentów stanowiących ich integralną część,
 
oraz

UWAGA – osoby składające wniosek o dodatek osłonowy i mające problem z  wypełnieniem wniosku oraz jednocześnie składające  Deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków będą przyjmowane przez pracowników MGOPS i ekodoradcę  w godzinach od 9:00 – 12:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.  Numer telefonu 12 385 26 55

UWAGA – osoby, które na dzień 20.01.2022 zostały już wpisane na konsultacje w Punkcie „Czyste Powietrze „ będę przyjmowane przez ekodoradcę we środy i piątki w godzinach, na które zostały umówione.

UWAGA - W sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem , spełnione winny być następujące procedury przeciwepidemiczne:

1. Pracownik pełniący dyżur na parterze budynku – mierzy interesantowi
termometrem  bezprzewodowym temperaturę. W przypadku stwierdzenia     temperatury powyżej 37ºC ze względu na  bezpieczeństwo innych interesantów    i pracowników osoba, u której stwierdzono taką temperaturę nie zostanie     przyjęta.
2. Interesant ma  maseczkę założoną na nos i usta  oraz zobowiązany jest do
zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 1,5 metra.
3. Odmowa przez interesanta przeprowadzenia procedury, o której mowa  w punktach 1-3 stanowi podstawę do odmowy przeprowadzenia bezpośredniej, osobowej rozmowy pracownika merytorycznego z tym interesantem.
4. W trakcie bezpośredniego, osobowego kontaktu pracownika z interesantem
pracownik winien mieć założoną maseczkę.

 Dokumenty można składać:
1) drogą elektroniczną :
a) mailowo na adres – sekretariat@nowe-brzesko.pl
b) przez system ePUAP – na adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ePUAP: ss8mj72p75skrytka
c) do urny znajdującej się w przedsionku budynku Urzędu – wejście od ulicy
Krakowskiej
d) przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44,  32-120 Nowe Brzesko
e) dokumenty dotyczące świadczeń z pomocy społecznej z wyłączeniem wniosków można  przesyłać również  mailowo na adres mgops@nowe-brzesko.pl Wnioski
można składać do urny lub wysyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /MGOPS-Nowe-Brzesko/ SkrytkaESP.
f) przesłanie pocztą na adres: Referat Wodociągów i Kanalizacji ul. Wesoła 40,
32-120 Nowe Brzesko lub wodociag@nowe-brzesko.pl  - dokumenty dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Kontakt telefoniczny:

  • Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – 12 385 20 94,
  • Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 12 385 01 08
  • Referat Inwestycji i Remontów – 12 385 21 43
  • Referat Wodociągów i Kanalizacji - 12 385 20 06
  • Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności  - 12 385 21 48
  • Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 385 26 55
  • Miejsko- Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół – 12 385 20 25 lub 12 385 01 56