Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.

Czym jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Dane czyich beneficjentów rzeczywistych zawiera CRBR

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:

 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • spółek partnerskich,
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 • spółek europejskich,
 • spółdzielni,
 • spółdzielni europejskich,
 • stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacji.
 • trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
 • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu,

​W Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawny i ma charakter publiczny. Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR oraz sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, wraz z trybem składania i udostępniania, jest uregulowany w rozporządzeniach Ministra Finansów.


Kara za podanie fałszywych danych beneficjentów rzeczywistych

Jako, że CRBR powstał w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, kara za podanie fałszywego beneficjenta rzeczywistego lub niewykazanie wszystkich rzeczywistych beneficjentów spółki wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Do tego spodziewać się można również kar pieniężnych do 1 mln zł, bo złożenie fałszywych lub/i niepełnych danych, może być traktowane jako niewywiązanie się z obowiązku wpisu.

Art. 153 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Komunikat 39 CRBP

Źródło/Szczegóły na stronie: Ministerstwo Finansów - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Publicystyka NGO na ten temat

Kiedy zgłaszamy?

"Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 roku mają na to czas do 31 stycznia 2022, organizacje powstałe już po wejściu w życie nowelizacji – 7 dni (nie licząc sobót i dni ustawowo wonnych od pracy) od daty zaistnienia zdarzenia. 7-dniowy termin obowiązuje także przy kolejnych zmianach beneficjentów rzeczywistych lub innych zmianach danych podlegających wpisowi". Szczegóły na stronie: Jak NGO zgłasza się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [instrukcja]