17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 3 stycznia 2022 r. (Dz. U. 2022r poz. 1).
Informujemy, że osoby zamieszkałe w gminie Nowe Brzesko wnioski o dodatek osłonowy mogą składać w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku. Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (wzór wniosku dostępny w załączniku). Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy przysługuje osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł miesięcznie i osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę. Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).
 
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zużywa paliwo stałe (np. węgiel itp.) dodatek wynosi rocznie:
500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wnioski można składać do 31.10.2022r.
 
Wnioski złożone do 31 stycznia bieżącego roku, po pozytywnej weryfikacji, będą rozpatrzone przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia, wnioski składane od 1 lutego bieżącego roku (jeżeli wnioskodawca spełni warunek dochodowy) będą wypłacane jednorazowo do 2 grudnia 2022r.
 
Dla wniosków złożonych do dnia 31.07.2022r. liczą się dochody za rok 2020.
 
Wnioski o dodatek osłonowy można także składać w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, ale wtedy kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o kwotę jego przekroczenia.
 
Załączniki: