W związku z licznymi zapytaniami, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że termin płatności za miesiąc styczeń został przesunięty do 15 lutego 2022 roku. Dowody wpłaty za odpady komunalne zostaną dostarczone do mieszkańców przed terminem płatności.

Przypominamy, iż miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 34,00 zł od osoby
  • ulga dla osób, które kompostują BIO-odpady w kompostowniku przydomowym  wynosi 4,00 zł od osoby.
  • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 68,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.*

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów Burmistrz z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Styczeń, luty

do 15 lutego

Marzec

do 15 marca

Kwiecień

do 15 kwietnia

Maj

do 15 maja

Czerwiec

do 15 czerwca

Lipiec

do 15 lipca

Sierpień

do 15 sierpnia

Wrzesień 

do 15 września

Październik

do 15 października

Listopad

do 15 listopada

Grudzień

do 15 grudnia

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym świadczy się usługę.

Przypominamy, że każdemu płatnikowi przyporządkowany jest indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    

W  przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.