Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że wnioski o dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. przyjmowane są od m-ca grudnia 2021 r. w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek z renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
  • nakaz płatniczy z 2021 roku;
  • opłacony odcinek składek KRUS z ostatniego kwartału;
  • oświadczenie członka rodziny o uzyskanym dochodzie z pracy dorywczej za ostatni miesiąc;
  • karta leczenia szpitalnego/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli, któryś z członków rodziny leczy się);
  • rachunki za: energię elektryczną, wodę, odpady komunalne, leki lub inne wydatki.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie obowiązujące do dnia 31.12.2021 r. nie może przekroczyć 792,00 zł, natomiast od 01.01.2022 r. kryterium to będzie wynosić 900,00 zł