Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021r.,poz.1372) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:
9 grudnia 2021r.(czwartek) o godz 9:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Składanie interpelacji przez radnych.
 7. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 10. Informacja w zakresie stawek podatków i opłat na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowe Brzesko na rok 2021 Nr XXV/172/21 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 25 stycznia 2021r.\
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXV/173/21 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 25 stycznia 2021r.
 • przyjęcia projektu założeń do Planu zaopatrzenia Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ciepło, energię na lata 2021-2036
 • zmiany uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012e. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
 • wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony oraz udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
 • wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 • ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Nowe Brzesko
 • ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

12. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

13. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko
     /-/mgr inż. Jan Polak