-Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu -Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej -Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia -Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu: 7 grudnia 2021r. (wtorek) o godz.9-tej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

  Posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej

 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

 • Komisji Rewizyjnej

 odbędzie się w dniu: 

7 grudnia 2021r. (wtorek) o godz.9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 4. Zakres przygotowań do sezonu zimowego 2021/2022.
 5. Informacja dotycząca zakresu udzielania pomocy potrzebującym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.
 6. Informacja w zakresie stawek podatków i opłat na 2022r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowe Brzesko na rok 2021 Nr XXV/172/21 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 25 stycznia 2021r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXV/173/21 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 25 stycznia 2021r.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu założeń do Planu zaopatrzenia Gminy i Miasta Nowe Brzesko w ciepło, energię na lata 2021-2036.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony oraz udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Nowe Brzesko.
 15. Projekt uchwały w sprawie ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 16. Zapytania i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                                                                                                         

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Komisji:

                                                                                                          Przewodniczący Komisji:    

        Krosta Józef

                                                                                                                  Kozerski Witold                                                                                                                                                                                                 

Przewodnicząca Komisji:                                                             Przewodniczący  Komisji:      

                                                                               

 Fularska Elżbieta                                                                                  Kura Andrzej