Działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru mikrobiologicznego w pobranych dnia 19.10.2021 r. próbkach wody z punktów poboru na gminnej sieci wodociągowej (sprawozdania cząstkowe z badań nr LW/3340/N/2021/1 i LW/3341/N/2021/1 z dn. 20.10.2021 r.) oraz w odniesieniu do wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach decyzji nr 25/2021 z dn. 20.10.2021 r., zostały podjęte i zaplanowane następujące działania naprawcze zmierzające do przywrócenia właściwej jakości wody w gminnej sieci wodociągowej:

1. w dniu 20.10.2021 r., w godzinach popołudniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji telefonicznej o stwierdzonym przekroczeniu parametru mikrobiologicznego w pobranych do badania próbkach wody przeprowadzona została dezynfekcja wody zgromadzonej we wszystkich zbiornikach czerpno-kontaktowych na terenie gminy poprzez chlorowanie;

2. w dniu 21.10.2021 r. w godzinach porannych wykonano ponowną dezynfekcję wody w zbiornikach poprzez chlorowanie, ponadto zostały przepłukane i zdezynfekowane filtry w stacji uzdatniania oraz zostało przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej. W godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona ponowna dezynfekcja zbiorników wody i sieci wodociągowej;

3. w dniu 21.10.2021 r. zostały uruchomione dwa zastępcze punkty poboru wody pitnej – stały i mobilny;

4. na dzień 22.10.2021 r. zaplanowany jest pobór próbek wody w trzech punktach poboru na sieci wodociągowej, tj. SUW, pompownia wody w Hebdowie oraz Szkoła Podstawowa w Mniszowie oraz wykonanie badań laboratoryjnych przez laboratorium akredytowane w zakresie wymagań i parametrów zgodnych z częścią A, tabela nr 1 i C, tabela nr 1 i 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294); 5. wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody, które zostaną pobrane do analizy w dniu 22.10.2021 r., zostaną przedłożone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach niezwłocznie po ich otrzymaniu.