Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko, odbędzie się w dniu: 26 lutego 2021r. (piątek) o godz. 9-tej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko,  odbędzie się w dniu:

 

26 lutego 2021r. (piątek) o godz. 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Składanie interpelacji przez radnych.
 7. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowe Brzesko na rok 2021 Nr XXV/172/21 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 25 stycznia 2021r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko na lata 2021-2030
  • udzielenia dotacji celowej dla OSP Kuchary na wymianę drzwi wejściowych do budynku remizy OSP
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości położonej w miejscowości Hebdów stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 144 o pow. 2,00ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 10. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
 11. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                                 

Protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu w biurze Urzędu Gminy i Miasta – pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Transmisja na żywo>>>