Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
Od 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
 
Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 
 
Do składu rodziny wielodzietnej wlicza się dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – karta wydawana jest na czas umieszczenia w danej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka, oraz osoby przebywające w pieczy zastępczej, które osiągnęły pełnoletność - do 25 roku życia pod warunkiem, że się uczą.
 
Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej – na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl, aktualizowanej na bieżąco. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 
Wnioski do pobrania w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.