Informacja dotycząca obwieszczenia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu.

Obwieszczenie