ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r.,poz.713z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

25 stycznia 2021r.(poniedziałek) o godz 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2021 rok.
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łyszkowicach.
  • udzielenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • udzielenia pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Województwa Małopolskiego do wspólnie przygotowywanego zadania pn.: „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w miejscowości Nowe Brzesko”.
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Brzesko na lata 2021-2026.
  • przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.

10/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

11/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

12/Sprawy różne.

13/Zakończenie obrad.

W związku z sytuacją epidemiczną na sali obrad podczas sesji przebywać mogą radni Rady Miejskiej

oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta przedstawiający projekty uchwał

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /-/mgr inż. Jan Polak