Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,

 • Komisji Rewizyjnej

odbędzie się w dniu:  

 

18 stycznia 2021r. (poniedziałek) o godz  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji.
 3. Wizja lokalna w budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku.
 4. Ocena stanu przygotowań służb sanitarnych i medycznych do akcji  szczepień COVID-19.
 5. Projekt Budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2021 rok.
 6. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łyszkowicach.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Województwa Małopolskiego do wspólnie przygotowywanego zadania pn.: „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w miejscowości Nowe Brzesko”.
 10. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Brzesko na lata 2021-2026.
 12. Projekty planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2021.
 13. Zapytania i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji:                                                              Przewodniczący Komisji:                                                                

 

      Kozerski Witold                                                                                 Krosta Józef        

                                                                       

Przewodnicząca Komisji:                                                              Przewodniczący  Komisji:      

                                                                               

 Fularska Elżbieta                                                                       Kura Andrzej