30 września 2020r.(środa) o godz.9:00

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r.,poz.713) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

30 września 2020r.(środa) o godz.900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a                                                                     

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatnie sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2020 rok Nr XIV/106/2020 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 17 stycznia 2020r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 17 stycznia 2020r.
  • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Brzesko.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym nr 1393/84 położonej w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w miejscowości Hebdów stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym nr 448/2 wraz z budynkiem stanowiącym własność Gminy Nowe Brzesko
  • wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokalu mieszkalnego komunalnego położonego w miejscowości Gruszów Nr 28 oznaczonego Nr 28/3 stanowiącego własność Gminy Nowe Brzesko

10/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

11/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

12/Sprawy różne.

13/Zakończenie obrad.

                                                                         

W związku z sytuacją epidemiczną na sali obrad podczas sesji przebywać mogą radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta przedstawiający projekty uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

 /-/mgr inż. Jan Polak

 

TRANSMISJA SESJI ONLINE www.nowebrzesko.livetonet.pl