Gmina Nowe Brzesko złożyła wniosek i uzyskała pozytywną ocenę formalno-merytoryczną wniosku na realizację zadania: Kompleksowa budowa budynku Klubu Sportowego Nadwiślanka – budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego klubu „Nadwiślanka” w Nowym Brzesku

 

Propozycja dofinansowania z Ministerstwa Sportu: 786 900,00 zł

Kolejny etap to zawarcie umowy o dofinasowanie.

"Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska"

Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Rodzaje zadań inwestycyjnych zostały podzielone na trzy grupy:

  •  obiekty szkolne,

  • modernizacja obiektów służących klubom sportowym,

  • pozostałe ogólnodostępne obiekty.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięć można znaleźć w PROTOKOŁE ZBIORCZYM Nr 5 z dnia 07 lipca 2020 r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu: LINK

Źródło: Ministerstwo Sportu