Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Nowe Brzesko. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać warunki:    

 1. być pełnoletnim,

 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Nowe Brzesko,

 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: 

 • imienia i nazwiska,

 • adresu zamieszkania,

 • telefonu,

 • adresu email

​​​2. ​​Oświadczenie o spełnianiu wymagania kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie.

Miejsce składania ofert:
Z uwagi na trwająca pandemię COVID-19 wymagane dokumenty stanowiące załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy składać  osobiście pozostawiając  w skrzynce udostępnionej do tego celu w wejściu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko (wejście od ulicy Krakowskiej) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko,  ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik:

Wniosek wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


Kilka informacji o spisie rolnym: