WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ Z TERENU GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Od 18 maja 2020r. Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Nowe Brzesko wznawiają stacjonarne prowadzenie działalności  zgodnie  z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 oraz z wytycznymi wydanymi przez  Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny:

  • od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca2020 r. dopuszcza się   możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia,
  • od dnia 25 maja 2020r. do dnia  7 czerwca 2020r. wznawia się  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze w szkołach  dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych, w okresie tym  rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych,
  • od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej , zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów  objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej ,
  •  od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej realizującym  kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Dowóz uczniów do szkoły na zajęcia lub konsultacje zapewnia rodzic indywidualnie swojemu dziecku, natomiast koszty dowozu dzieci (tych, które  objęte są stałym dowożeniem w ciągu roku szkolnego) pokryje Gmina i Miasto Nowe Brzesko w oparciu o indywidualne umowy zawierane z rodzicem ucznia. 

W dalszym ciągu do dnia 7 czerwca 2020r. dla uczniów szkół podstawowych  prowadzone są zajęcia edukacyjne w systemie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje, wytyczne i procedury dotyczące działalności  poszczególnych szkół  z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko zostaną umieszczone na ich stronach internetowych .

Zachęcamy również do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ i GIS dotyczącymi pracy szkół i placówek oświatowych: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men