Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, odbędzie się w dniu: 28 lutego 2020r.(piątek) o godz. 9:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

                                                            Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu,  odbędzie się w dniu:

 

28 lutego 2020r.(piątek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

3/Gospodarka odpadami komunalnymi:

  • propozycja stawki opłaty za odpady komunalne
  • analiza zaległości w opłatach za śmieci
  • zalety i korzyści z segregacji odpadów komunalnych
  • likwidacja dzikich wysypisk śmieci
  • informacja dotycząca usuwania folii rolniczych
  • informacja o przebiegu budowy PSZOK

4/Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływy udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy i wielkości subwencji.

5/Informacja o planowanych dochodach ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy.

6/Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2019.

7/Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.

8/Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

9/Propozycje zmian w uchwale budżetowej Gminy Nowe Brzesko na rok 2019 Nr XIV/106/2020  Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 17 stycznia 2020r.

10/Propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 17 stycznia 2020r.

11/Projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej.

12/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn.: „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 79 w km 317+000 w miejscowości Nowe Brzesko”.

13/Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Nowe Brzesko na 2020 rok.

14/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o nr ewidencyjnym 1393/39 położonej w miejscowości Nowe Brzesko, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko.

15/Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Gminy Nowe Brzesko.

16/Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia liczby członków oraz powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.

17/Zapytania i wnioski.

18/Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji  

Krosta Józef