Wspólne posiedzenie: • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, • Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu: 27 lutego2020r. (czwartek) o godz 9:00

                                            Wspólne posiedzenie:

  • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,
  • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
  • Komisji Rewizyjnej

 odbędzie się w dniu: 

 

27 lutego2020r. (czwartek) o godz  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

3/Finanse Gminy – możliwości zwiększenia dochodów Gminy w 2020 roku.

4/Omówienie bieżących remontów dróg, chodników na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

5/Informacja na temat NOG i pozyskania nowych inwestorów.

6/Analiza płatności i zaległości wodociągów i kanalizacji za rok 2019.

7/Organizacja ferii zimowych dzieci i młodzieży (informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku).

8/Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2019.

9/Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.

10/Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

11/Propozycje zmian w uchwale budżetowej Gminy Nowe Brzesko na rok 2019 Nr XIV/106/2020  Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 17 stycznia 2020r.

12/Propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 17 stycznia 2020r.

13/Projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej.

14/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn.: „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 79 w km 317+000 w miejscowości Nowe Brzesko”.

15/Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Nowe Brzesko na 2020 rok.

16/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o nr ewidencyjnym 1393/39 położonej w miejscowości Nowe Brzesko, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko.

17/Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Gminy Nowe Brzesko.

18/Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia liczby członków oraz powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.

19/Zapytania i wnioski.

20/Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Komisji:                                                                Przewodniczący Komisji: 

         Kozerski Witold                                                                            Fularska Elżbieta

                                                                                                         

Przewodniczący  Komisji:                                                                                                                                                                 

        Kura Andrzej