Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 5 marca 2020r.(czwartek) o godz.9:00

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

 5 marca 2020r.(czwartek) o godz.900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

                                                   ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a                                                                        

 Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej Nowe Brzesko.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2019.

10/Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.

11/Podjęcie uchwał w sprawie:

  • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Nowe Brzesko na rok 2019 Nr XIV/106/2020  Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 17 stycznia 2020r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 17 stycznia 2020r.
  • utworzenia Straży Gminnej
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn.: „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 79 w km 317+000 w miejscowości Nowe Brzesko”
  •  przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Nowe Brzesko na 2020 rok
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o nr ewidencyjnym 1393/39 położonej w miejscowości Nowe Brzesko, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko
  • zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia liczby członków oraz powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej

12/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

13/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

14/Sprawy różne.

15/Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

                                                                                                                                                                                                                                /-/mgr inż. Jan Polak

                                                                                                                             

transmisja na żywo>>>>>

 

Nagrania z sesji>>>