Informacja w sprawie zasad zaliczania wpłat podatnika w razie jego zobowiązań z różnych tytułów Dz.U.2019.0.900 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 62. § 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.


W związku z tym przepisem organ podatkowy w przypadku zaległości podatkowych ma obowiązek zaliczyć dokonaną wpłatę na poczet zaległości podatkowych ( w tym również opłata za odbiór odpadów komunalnych) o najwcześniejszym terminie płatności nawet w przypadku gdy podatnik wskazuje, że dokonuje zapłaty na poczet bieżącej płatności.

Ponadto w sytuacji gdy podatnik dokonuje wpłaty nie wskazując podatku, na którą jest dokonywana wpłata wówczas organ ma obowiązek w pierwszej kolejności zaliczyć tę wpłatę na konto  zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatnika ( w tym również opłata za odbiór odpadów komunalnych).

Referat Finansowy UGiM Nowe Brzesko tel. (12) 385-21-51