Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 17 stycznia 2020r.(piątek) o godz.9:00

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

17 stycznia 2020r.(piątek) o godz.900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

                                       ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a                                                                    

 Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

3/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej Nowe Brzesko.

4/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

5/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

6/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

7/Składanie interpelacji przez radnych.

8/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

9/Zapytania sołtysów.

10/Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2020 rok
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
  • udzielenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łyszkowicach
  • pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Województwa Małopolskiego do wspólnie przygotowywanego zadania pn.: „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w miejscowości Nowe Brzesko”
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  • planów pracy Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko na 2020 rok

11/Analiza organizacyjno- finansowa placówek oświatowych Gminy Nowe Brzesko (audyt).

12/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

13/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

14/Sprawy różne.

15/Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

                                                                                                                                                                                                                                /-/mgr inż. Jan Polak


transmisja na żywo >>>

poprzednie nagrania>>>