Informacje oraz deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 12 3852 151 lub osobiście w pokoju nr 15.

Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zgodnie z uchwałą Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH:
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje okoliczność uzasadniająca powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, bądź zmieni się podstawa opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, należy w terminie 14 dni złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH:
Osoby prawne zobowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składać deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje okoliczność mająca wpływ na podstawę opodatkowania należy w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji.

Druki formularzy dostępne są na Portalu podatkowym podatki.gov.pl.
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)


Podatek rolny:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 stawki podatku wynoszą:
- dla osób prowadzących gospodarstwo rolne: 146,15 zł od jednego hektara przeliczeniowego,
- dla pozostałych osób: 292,30 zł od jednego hektara fizycznego.

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje okoliczność uzasadniająca powstanie obowiązku, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmieni się podstawa opodatkowania w zakresie podatku rolnego należy w terminie 14 dni złożyć informację w sprawie podatku rolnego IR-1.

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH:

Osoby prawne zobowiązane są do dnia 15 stycznia składać deklaracje na podatek rolny DR-1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje okoliczność mająca wpływ na podstawę opodatkowania należy złożyć w terminie 14 dni korektę deklaracji.

Druki formularzy dostępne są na Portalu podatkowym podatki.gov.pl.
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)


Podatek leśny:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 poz. 888 ze zm.) podatek leśny w 2019 roku wynosi:
- 42,7328 zł - od jednego hektara fizycznego,
- 21,3664 zł - rezerwaty przyrody, parki narodowe - od jednego hektara fizycznego.


INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH:
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje okoliczność uzasadniająca powstanie obowiązku, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmieni się podstawa opodatkowania w zakresie podatku leśnego należy w terminie 14 dni złożyć informację w sprawie podatku leśnego IL-1.

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH:
Osoby prawne zobowiązane są do dnia 15 stycznia składać deklaracje na podatek leśny DL-1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje okoliczność mająca wpływ na podstawę opodatkowania należy złożyć w terminie 14 dni korektę deklaracji.

Druki formularzy dostępne są na Portalu podatkowym podatki.gov.pl.
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)


Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zgodnie z uchwałą Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od stawek transportowych.

Druki formularzy dostępne są na Portalu podatkowym podatki.gov.pl.
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)


Informacje oraz deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 12 3852 151 lub osobiście w pokoju nr 15.