Oferta inwestycyjna promująca przedsiębiorczość Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”  jako jeden z celów stawia sobie wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców przy wykorzystaniu innowacyjnych metod oraz wsparciem grup defaworyzowanych. Stowarzyszenie daje szanse na skorzystanie z dofinansowania m.in. na podjęcie działalności gospodarczej oraz  rozwój istniejących przedsiębiorstw z terenu LGD.

Nowa aplikacja o inwestycjach już dostępna

W ramach realizacji  operacji własnej pn. „Nadwiślańskie Tereny - oferta inwestycyjna promująca przedsiębiorczość Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, została utworzona aplikacja webowa prezentująca tereny inwestycyjne 7 gmin należących do Stowarzyszenia. Pod linkiem: www.invest.cenoma.pl zostały zaprezentowane działki inwestycyjne, informację na temat poszczególnych terenów oraz zdjęcia. Poprzez korzystanie z Google Maps API, w łatwy sposób można poruszać się na stronie, zbliżać, oddalać oraz przenosić widok na poszczególne Gminy. 

Realizacja  operacji ma na celu zdobycie potencjalnych inwestorów, którzy będą zainteresowani zakładaniem oraz rozwojem firm na tych terenach. Aplikacja ta została również zaprezentowana podczas dwudniowych targów inwestycyjnych „INVEST-TOR” w Toruniu, które były idealną okazją do szerokiego promowania Stowarzyszenia oraz jego oferty. Ponadto w czasie trwania targów wśród osób odwiedzających stoisko Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” rozdysponowano materiały promocyjne oraz ulotki z ofertami inwestycyjnymi Gmin członkowskich.     

    

Spotkanie podsumowujące działania

W dniu 30.04.2019 r. w Pałacu w Śmiłowicach odbyła się konferencja podsumowująca realizację operacji. Podczas wydarzenia Wójtowie oraz Burmistrzowie przedstawili tereny inwestycyjne Gmin znajdujących się na obszarze oraz przedstawiono krótki instruktarz korzystania z aplikacji. W czasie wydarzenia zaprezentowana została również oferta dla przedsiębiorców Krakowskiego Parku Technologicznego.

W konferencji brali udział: Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pan Roman Wcisło, przedstawiciele Gmin należących do Stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy oraz członkowie. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju planowane są projekty własne dotyczące m.in. utworzenia sieci w zakresie usług turystycznych oraz wydanie materiałów promocyjnych, map, folderów promocyjnych LGD. Wszystkich potencjalnych beneficjentów zapraszamy do udziału w naborach dotyczących podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.


Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.cenoma.pl 

OFERTA INWESTYCYJNA do pobrania

Biuro LGD