Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 20 sierpnia 2019 roku o wyłożeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE BRZESKO


Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 20 sierpnia 2019 roku o wyłożeniu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:  Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) 
oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 40 i 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z  uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XII/63/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 sierpnia do 19 września 2019 roku
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, pok. nr 16, w godzinach od 830 do 1400.

Projekt Studium zostanie udostępniony również  w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko  http://www.nowe-brzesko.pl/ oraz na stronie BIP Urzędu w Nowym Brzesku http:// bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium oraz w Prognozie oddziaływania na środowisko  rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku w siedzibie Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko, o godzinie 1100.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w czasie trwania wyłożenia i przez nieprzekraczalny okres 21 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia Studium tj. do dnia 10 października 2019 r. włącznie.

W związku z powyższym informuję, że uwagi dotyczące przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44,
    32-120 Nowe Brzesko,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44,
    pokój nr 16, w godzinach od 1000 do 1400.
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl.

Uwaga zawierać powinna: imię i nazwisko lub nazwę jednostki, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości lub jej części z określeniem zakresu, którego dotyczy wniosek.

Formularz do składania uwag w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w wersji elektronicznej do pobrania na stronie http://www.nowe-brzesko.pl/.

Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 42 ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem, właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko.