• Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, • Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w dniu: 22 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz 8:00

 

Wspólne posiedzenie:

  • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
  • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,
  • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
  • Komisji Rewizyjnej

które odbędzie się w dniu:

 

22 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz 800

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/ Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej (19.06.2019r.)

3/Analiza stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

4//Zmiany w budżecie Gminy Nowe Brzesko na rok 2019.

5/Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko na lata 2019-2030.

6/Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Kuchary na realizację zadania pn. „Bezpieczna Małopolska”.

7/Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Kuchary na wkład własny do zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

8/Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko.

9/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gruszów, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko.

10/Zapytania i wnioski.

11/Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji:

Krosta Józef,  Kozerski Witold,

Fularska Elżbieta,  Kura Andrzej