Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r. (do 15.10.2019 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych) przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r.  (do 15.10.2019 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych) przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny  2019/2020.

Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego przyjmowane będą w pok. Nr 1
w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1358) kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie będzie mogła być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne realizowane jest na wniosek:

  1. rodziców ucznia, prawnego opiekuna lub pełnomocnika,
  2. pełnoletniego ucznia,
  3. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Wypłata stypendium następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia i zaakceptowania wydatków – na podstawie przedłożonych faktur oraz imiennych rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.