Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2019r. (czwartek ) o godz 9-tej, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a.

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przegląd półroczny stopnia realizacji podjętych przez Urząd Gminy i Miasta zobowiązań z zakresu:

  1. bezpieczeństwa
  2. poprawy finansów Gminy
  3. promocji Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego – zapoznanie się z nowymi ofertami inwestorów

3/Zapytania i wnioski.

4/Zakończenie obrad.

Przewodniczący komisji: Kozerski Witold