Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek. Od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia.
Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię
— portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.
 
Informacja o usłudze
Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start
rodzic,
opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
osoba ucząca się.
 
Osoba ucząca się 
to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.
Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.
300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).
 
Uczniowie objęci programem Dobry Start
1. Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:
Nie ukończył:
20 lat,
24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
potrzebie kształcenia specjalnego,
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.
 
2. Uczy się w placówce, takiej jak:
szkoła podstawowa,
szkoła ponadpodstawowa
• klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej
szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 
Kogo NIE obejmuje program Dobry Start
dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
studentów.
 
Kiedy złożyć wniosek
od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.
 
Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usamodzielnianą — zaczynasz samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej.
Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.
 
Ile dostaniesz
300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości twojego dochodu.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.
 
Co zrobić
Jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji
Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
swój dokument tożsamości — dowód osobisty lub paszport.
Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie: zanieś do wybranej instytucji, wyślij pocztą.
 
Jeśli składasz wniosek online
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie swojego banku.
 
Gdzie złożyć wniosek
W urzędach i instytucjach, które przyjmują wnioski 500+.
Wniosek możesz złożyć w:
urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.
W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób usamodzielnianych — wnioski przyjmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR).
 
Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.
 
Ile będziesz czekać
do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.
Zapytaj w instytucji, w której złożysz wniosek, jak możesz odebrać pieniądze.
Zazwyczaj możesz wybrać:
przelew na konto,
przekaz pocztowy,
gotówkę w kasie urzędu.
 
Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia
Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:
osobiście, pocztą — najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 
Informacje dodatkowe