Trwają prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie infrastruktury gminnej w związku ze szkodami, zalaniami, powstałymi w wyniku burz oraz intensywnych opadów deszczu i gradu.

Informujemy,  że: 

1) Rolnicy, którzy ponieśli straty  w związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych deszczem, mogą składać wnioski o szacowanie strat w terminie 10 dni od wystąpienia szkody.  

Szacowaniu podlegają szkody powstałe w:

  • uprawach rolnych - jeśli powierzchnia danej uprawy przekracza 0.10 ha;
  • środkach trwałych tj. budynkach i budowlach służących produkcji rolnej
  • wnioski o szacunek strat można pobrać ze strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo  lub w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).  Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa. Wnioski należy składać do Referatu Komunalnego UGiM Nowe Brzesko, tel. 12 385-01-08,

2) do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 12 385-26-55, można składać wnioski o szacowanie poważnych szkód w budynkach mieszkalnych, które to szkody uniemożliwiają spełnianie przez mieszkańców podstawowych potrzeb bytowych w oparciu o środki własne. 


POMOC DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ EKSTREMALNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE

Każda osoba poszkodowana w wyniku nawałnic i podtopień może zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy powinni zająć się zorganizowaniem i udzieleniem pomocy adekwatnej do zgłoszonych potrzeb. Z kolei PFRON zapewni dodatkową pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Szczegóły na stronie