14 maja 2019r. (wtorek) o godz 9-tej

Wspólne posiedzenie:

  • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
  • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,
  • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
  • Komisji Rewizyjnej

które odbędzie się w dniu: 

14 maja 2019r. (wtorek) o godz  9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/ Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej (18.03.2019r.)

3/Omówienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców – statystyki:

  • spotkanie z przedstawicielem KPP w Proszowicach w celu zapoznanie  się z w/w danymi
  • bezpieczna droga dzieci do szkoły
  • bezpieczeństwo na drogach – problem trzeźwości kierowców
  • walka z dopalaczami i narkotykami wśród młodzieży Gminy i Miasta Nowe Brzesko

4/Ocena celowości rozszerzenia monitoringu ulicznego oraz w budynkach użyteczności publicznej, szczególnie w szkołach w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci.

5/Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe Brzesko za 2018 rok.

6/Projekt uchwały  sprawie udzielenia dotacji dla OSP Nowe Brzesko.

7/Zmiany w budżecie gminy Nowe Brzesko na 2019 rok.

8/Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

9/Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

10/Analiza wykonania budżetu oświaty za I kwartał 2019 roku.

11/  Projekt uchwały w sprawie:  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

12/Projekt uchwały w sprawie:  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nowe  Brzesko  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.

13/Projekt uchwały w sprawie:  ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

14/Zapytania i wnioski.

15/Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Komisji:                                                                Przewodniczący Komisji: 

     Krosta Józef                                                                                        Kozerski Witold

                                                                                                      

Przewodnicząca Komisji:                                                                 Przewodniczący  Komisji:              

   Fularska Elżbieta                                                                                     Kura Andrzej