Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 18 kwietnia 2019r.(czwartek) o godz. 8:00

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.506) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

 

 

18 kwietnia 2019r.(czwartek) o godz. 800

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

     1/ Otwarcie posiedzenia  i przedstawienie porządku obrad.

2/Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r. Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r.
  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r.

       3/Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Nowe Brzesko

  /-/mgr inż. Jan Polak

 

transmisja na żywo