Przedstawiamy "Warunki i sposoby realizacji i rozliczenia projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach" przygotowane przez E.O.CENOMA.

Drodzy Beneficjenci !

Dzięki inicjatywie siedmiu gmin, w marcu 2006 roku utworzono Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” zrzeszające przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz mieszkańców. Przez ten okres wspólnie wypracowaliśmy zasady działania LGD, aby efektywnie wspierać oraz mobilizować społeczność lokalną do poprawy warunków i jakości życia na terenach wiejskich.

Nowa perspektywa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otwiera nowe rozwiązania i programy wsparcia, które są prowadzone przez Stowarzyszenie. Środki, jakie otrzymaliśmy na realizację LSR mogą być przeznaczone na projekty, które przyczynią się do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej w naszych gminach.

Drodzy mieszkańcy, pragniemy Was poinformować, że jeszcze tym roku planujemy ogłosić nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020 w zakresie;

  • podejmowania działalności gospodarczej,
  • rozwoju działalności gospodarczej,
  • projekty grantowe.

PRZYJDŹ DO NAS !

www.cenoma.pl 


INFORMACJA O PROGRAMIE