Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zwraca się z prośbą do Mieszkańców, o wypełnienie ankiety na temat źródeł ogrzewania budynków oraz zgłoszenie do ewidencji: zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

INWENTARYZACJA

OGRZEWANIA BUDYNKÓW

 I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH / PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO 

    Wyjaśniamy, że informacje te są niezbędne do realizacji nałożonych na gminę obowiązków sprawozdawczych wynikających z Uchwały Nr  XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz  z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W/w prośba jest skierowana do osób, które nie przedłożyły przedmiotowych informacji do tut. Urzędu  w latach ubiegłych.

Druki ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, gdzie udzielana jest pomoc w ich uzupełnianiu oraz w linku poniżej.

Wypełnioną ankietę należy składać w UGiM Nowe Brzesko w pokoju nr 14.

DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA: