Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, odbędzie się w dniu: 15 marca 2019r.(piątek) o godz. 9:00. . Wspólne posiedzenie: • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, • Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu: 18 marca 2019r. (poniedziałek) o godz 9-tej

                                                Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, odbędzie się w dniu:

 

15 marca 2019r.(piątek) o godz. 9 00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

        

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3/Spotkanie z sołtysami:

 • Przedstawienie planów funduszy sołeckich – założenia na 2019 rok

 • Bieżące potrzeby sołectw
 • Gospodarka odpadami komunalnymi po zmianie firmy odbierającej odpady
 • Likwidacja istniejących dzikich wysypisk śmieci – propozycje, działania, edukacja

4/Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływy udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy i wielkości subwencji.

5/Plan rozwoju Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego.

6/Informacja o planowanych dochodach ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy.

7/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

8/Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2018.

9/Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

10/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działki o nr ewidencyjnych: 1393/25 o pow. 1,6795 ha, 1393/73 o pow. 1,9381 ha, 1393/76 o pow. 2,0962ha, 1393/75 o pow. 0,1093 ha i 1393/74 o pow.4,9382 ha stanowiących własność Gminy nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

11/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o nr ewidencyjnych: 1393/39 o pow. 2,8333ha, stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

12/Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1352 o pow. 1,7920ha, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

13/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o nr ewidencyjnych: 1352 o pow. 7,0980ha, stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

14/Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

15/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2019 rok.

16/Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r. Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r.

17/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r.

18/Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Proszowickiego.

19/Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu.

20/Analiza pism przesłanych do Rady Miejskiej Nowe Brzesko.

21/Zapytania i wnioski.

22/Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Komisji

Krosta Józef


Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
 • Komisji Rewizyjnej

odbędzie się w dniu: 

 

18 marca 2019r. (poniedziałek) o godz  9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/ Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

3/Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Nowe Brzesko.

4/Spotkanie z gminnym Komendantem OSP:

 • informacja o stanie bezpieczeństwa i ochronie p.poż. mieszkańców Gminy
 • zapoznanie się z przygotowaniem jednostek OSP do stawianych na bieżący rok zadań

( przygotowanie kadrowe, szkolenia i braki w tym zakresie)

5/Określenie potrzeb i oczekiwań jednostek OSP względem Urzędu Gminy i Miasta na rok 2019.

 • Zapoznanie się z pismem OSP Nowe Brzesko i opinią Komendy Powiatowej PSP

w Proszowicach

6/Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Nowe Brzesko w wodę:

 • zapoznanie się z planami remontów sieci wodno kanalizacyjnej na rok 2019 omówienie sposobów kontroli jakości wody i sposobu ostrzegania mieszkańców przed ewentualnym skażeniem (w kontekście wydarzenia ze skażoną wodą w roku 2018)
 • ocena jakości infrastruktury wodociągowej wraz z drogami dojazdowymi do studni głębinowych
 • oczekiwania i problemy RWiK względem Urzędu Gminy i Miasta

7/Realizacja projektów wpływających na jakość pracy placówek oświatowych na terenie gminy. Informacja z udziałem dyrektorów szkół, koordynatora projektu „Akademia kompetencji kluczowych” oraz  Kierownika Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

8/Pomoc społeczna dla uczniów - zakres pomocy.

9/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

10/Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2018.

11/Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

12/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działki o nr ewidencyjnych: 1393/25 o pow. 1,6795 ha, 1393/73 o pow. 1,9381 ha, 1393/76 o pow. 2,0962ha, 1393/75 o pow. 0,1093 ha i 1393/74 o pow.4,9382 ha stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

13/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o nr ewidencyjnych: 1393/39 o pow. 2,8333ha, stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

14/Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1352 o pow. 1,7920ha, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

15/Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym  1352 o pow. 7,0980 ha, stanowiącą własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

16/Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

17/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2019 rok.

18/Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019 rok Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r.

19/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r.

20/Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Proszowickiego.

21/Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu.

22/Zapytania i wnioski.

23/Zakończenie obrad.

 

       

Przewodniczący Komisji:

Kozerski Witold

                                                                                                                             

Przewodnicząca Komisji:                                                                                                   

Fularska Elżbieta

 

  Przewodniczący  Komisji:

  Kura Andrzej