Spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami

 18 LUTEGO, 2019
o d   g o d z i n y  1 7 : 0 0
w  M u z e u m  Z i e m i  K o s z y c k i e j  i m. S t a n i s ł a w a  B o d u c h a
u l . W s p ó l n a  11,  3 2 - 1 3 0  K o s z y c e

 

więcej>>>>