Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
  • spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby,
  • sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kto może korzystać

z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego?

Osobą uprawnioną, której przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest:

  •  osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgłoszeń na porady

należy dokonywać pod numerem telefonu : 12 386-18-46, 12 386-10-63, w godzinach od 08:00 – 15:00 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Proszowicach, ul. 3 Maja 72 w Punkcie Obsługi Interesantów.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie w/w porad odbywa się poza kolejnością.

 

Nieodpłatna pomoc prawna osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście będzie udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon) lub poza punktem w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

 

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

 

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ankietę należy złożyć:

  • bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub,
  • w późniejszym terminie przesłanie listownie na adres: Starostwo Powiatowe
    w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@proszowice.upow.gov.pl.

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Nowym  Brzesku odbywa się w każdy piątek w

godzinach od 9.00 do 13.00. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

w Nowe Brzesko , ul. Piłsudskiego 17a.