29 stycznia 2019r. (wtorek) o godz 11-tej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Wspólne posiedzenie:

  • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, 
  • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,
  • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
  • Komisji Rewizyjnej

które odbędzie się w dniu: 

29 stycznia 2019r. (wtorek) o godz  11-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

     1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

     2/ Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

3/Analiza wydatków i dochodów poniesionych w 2018 roku na obsługę komunalnych zasobów mieszkaniowych.

4/Informacja z zakresu potrzeb remontowych komunalnych zasobów mieszkaniowych i przewidywanych potrzeb i kosztów na bieżący rok budżetowy.

5/Ocena przygotowań do akcji zima na drogach 2018-2019:

a)zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Nowe Brzesko

b)zasady zimowego utrzymania chodników dla pieszych

6/Zapoznanie się z budżetem Gminy na rok 2019.

7/Analiza sytuacji związanej z funkcjonowaniem i potrzebami placówek kulturalno-oświatowych.

8/Formy działań związanych z bezpieczeństwem dzieci w czasie ferii zimowych.

9/Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok.

10/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Hebdów stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 144 o pow. 2,0ha stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

11/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Hebdów stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 144 o pow. 2,0 ha stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

12/Zmiany w budżecie Gminy Nowe Brzesko na rok 2019.

13/Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

14/Projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

15/Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łyszkowicach.

16/Zapytania i wnioski.

17/Zakończenie obrad.