Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny od 01.01.2019 r. 
Art. 4. 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu