O rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie klubu Senior + w 2019 r.” W wyniku ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + w 2019 r. ” do dnia 21.12.2018 r. wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne.

W wyniku dokonanej oceny na realizację zadania publicznego zakwalifikowało się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Planowana kwota dotacji wynosi 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)    w tym: 36 000,00 zł z dotacji Wojewody,  54 000,00 zł ze środków własnych gminy.

Nowe Brzesko dnia 28.12.2018 r.