Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, zawiadamia, iż Rada Miejska Nowe Brzesko w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Nowe Brzesko.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r:
10,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Informuję również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z podwyżką nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując stawkę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy ucpg.