28 grudnia 2018r.(piątek) o godz. 9:00

zapis sesji

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

28 grudnia 2018r.(piątek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

                                                                                                            

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej Nowe Brzesko.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/Informacja w zakresie stawek podatków i opłat na 2019 rok:

 • podatku rolnego
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • opłaty targowej

10/Podjęcie uchwał w sprawie: 

 • budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2019 rok.
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030         
 • zmian w budżecie Gminy Nowe Brzesko na 2018r
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030
 • ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zmiany Uchwały Nr XXX/207/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko
 • zmiany uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/252/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie: „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko dla inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania

pn. „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap”

 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Brzesko, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 1018 o pow. 0,015 ha, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy
 • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U, z 2018r.,poz.450 z późn.zm.) na rok 2019
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 • zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30.11.2018r. dot. ustalenia liczby członków oraz powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej
 • planów pracy Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko na 2019 rok

11/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

12/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

13/Sprawy różne.

14/Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Nowe Brzesko

/-/mgr inż. Jan Polak