Sieć Punktów Informacji Europejskiej w Małopolsce z okazji 10-lecia działalności, zaprasza na podróż po Małopolsce. Wystarczy, że wybierzesz jedną z inwestycji dofinansowanych z Funduszy Europejskich i wykonasz kreatywną fotografię zawierającą liczbę „10”. Nagrody w konkursie ufundowały najlepsze małopolskie hotele, których oferta również skorzystała dzięki pieniądzom z unijnego budżetu. Zgłoszenia można przesyłać do 26 listopada 2018 r.

Każdy z obiektów ufundował weekendowy pobyt dla 2 osób w atrakcyjnych lokalizacjach.

Zasady konkursu:

  • Wybierz jeden z projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich*
  • Wykonaj jego zdjęcie na 10 – lecie, zawierające liczbę „10”
  • Zamieść zdjęcie pod postem konkursowym wraz z komentarzem odpowiadającym na pytanie “Dlaczego warto odkrywać Małopolskę?” 

Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone 2 dniowymi pobytami w wiodących obiektach hotelowych  w Małopolsce!

Regulamin konkursu.

Szczegóły na stronie.


Zobacz listę instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie z Programu.

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - stan na 30 września 2018 r.

Wśród takich inwestycji są dwa projekty Gminy i Miasta Nowe Brzesko, które otrzymały dofinansowanie z programu RPO Województwa Małopolskiego.

Zachęcamy do wybrania jednej z naszych inwestycji dofinansowanej z Funduszy Europejskich, wykonania kreatywnej fotografii zawierającej liczbę „10” i promowania Gminy i Miasta Nowe Brzesko w Małopolsce. 

NASZE PROJEKTY:


Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko 

RPMP.05.02.02-12-1150/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Miejsce realizacji: GMINA NOWE BRZESKO

Wartość projektu: 1 000 756,94 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 692 224,00 zł

Data rozpoczęcia: 2017-12-01

Data zakończenia: 2019-10-31

Opis projektu: W ramach projektu planuje się budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego w mieście Nowe Brzesko. Projekt można logicznie podzielić na 3 etapy: 1. Przygotowania do inwestycji, realizowane poprzez opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego i analizy finansowej niezbędne do złożenia wniosku, zrealizowane oraz przygotowanie projektu budowlanego.2. Przeprowadzenie inwestycji polegające na zagospodarowaniu działki 139336 w Nowym Brzesku oraz w zakresie infrastruktury technicznej części działek sąsiednich.W ramach tego etapu powstaną 2 główne obiekty, tj. budynek służący osobom obsługującym PSZOK jako biuro z zapleczem socjalnym. W budynku znajdzie się też warsztat z lamusownią. Będą tu również składowane odpady niebezpieczne. Drugim obiektem będzie zadaszenie nad kontenerami w postaci wiaty na betonowej wylewce. W skład głównych zadań inwestycyjnych wejdą również zagospodarowanie terenu utwardzenie terenu, przyłącza do infrastruktury sieciowej, budowa oświetlenia solarnego, ogrodzenia. Część inwestycyjną zakończy zakup wyposażenia, tj. wyposażenia PSZOK waga kontener, a także wyposażenia obiektu magazynowobiurowego z lamusownią.3. Ostatnim etapem będą działania o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Będą to zarówno działania, dla których uwzględniono koszty w projekcie, jak i działania poszczególnych instytucji publicznych. W ramach działań edukacyjnych zaangażowane zostaną m.in. placówki szkolne, przedszkolne i nowobrzeskie Centrum Kultury. Odrębne działania edukacyjne prowadzone będą również z myślą o podmiotach gospodarczych.


Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu Proszowickiego etap nr 1

RPMP.04.01.02-12-0597/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Miejsce realizacji: WOJ.: MAŁOPOLSKIE, POW.: bocheński, GM.: Drwinia | WOJ.: MAŁOPOLSKIE, POW.: miechowski, GM.: Książ Wielki | WOJ.: MAŁOPOLSKIE, POW.: miechowski, GM.: Racławice | WOJ.: MAŁOPOLSKIE, POW.: proszowicki, GM.: Koniusza | WOJ.: MAŁOPOLSKIE, POW.: proszowicki, GM.: Nowe Brzesko | WOJ.: MAŁOPOLSKIE, POW.: proszowicki, GM.: Pałecznica | WOJ.: MAŁOPOLSKIE, POW.: proszowicki, GM.: Proszowice | WOJ.: MAŁOPOLSKIE, POW.: proszowicki, GM.: Radziemice

Wartość projektu: 13 991 359,83 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 8 182 149,15 zł

Data rozpoczęcia:  2017-04-01

Data zakończenia:  2018-10-30

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja linii niskiego napięcia (0,4 kV) polegająca na wymianie przewodów.. Wymianie będą podlegać nieizolowane przewody linii napowietrznych, które zostaną wymienione na przewody nowego typu izolowane o zwiększonym przekroju. Dzięki temu zwiększona zostanie przepustowość sieci elektroenergetycznej oraz zdolność do przyłączania nowych mocyOZE.. Zapewnione zostanie również prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej umożliwiające przyłączenie jednostek OZE w rozproszeniu. Wymianie podlegać będzie również część infrastruktury towarzyszącej takiej jak np. słupy, przyłącza napowietrzne, przyłącza kablowe oraz stacje transformatorowe SN/nN (15/0,4 kV). Zadania przewidziane w projekcie polegają na wymianie niedostosowanej infrastruktury elektroenergetycznej do planowanych obciążeń, na infrastrukturę nowej generacji. Projekty wykonawcze dla wyszczególnionych zadań zostały przygotowane w latach 2015 i 2016. Są więc zgodne z aktualnymi wymaganiami i normami w tym zakresie oraz z najlepszą praktyką w tej dziedzinie – co poświadczają oświadczenia projektantów. Zastosowane w projektach rozwiązania są powszechnie stosowane w tego typu zadaniach, ponieważ przedstawiają optymalną relację jakości do ceny. W wyniku realizacji Projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej umożliwiające przyłączenie jednostek OZE działających w rozproszeniu, co wypełnia cele działania 4.1.2 zgodnie z regulaminem konkursu. Zwiększona zostanie przepustowość sieci co pozwoli na zwiększenie zdolności przyłączeniowych i da dodatkowy potencjał do przyłączenia 119 szt. instalacji OZE o łącznej mocy 359 kW. Na terenie gmin objętych projektem nie ma jednostek OZE, które nie zostały przyłączone do sieci, a wyniku realizacji projektu uzyskają taką możliwość. Spodziewany jest jednak szybki wzrost liczby nowych jednostek OZE przyłączanych do sieci. Szczegółowy opis potwierdzający tę tezę znajduje się w części Q niniejszego wniosku.