Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 14 sierpnia 2018r.(wtorek) o godz. 9:00

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

   14 sierpnia 2018r.(wtorek) o godz. 900 

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

                                                                                                            

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Interpelacje i zapytania radnych.

6/Zapytania sołtysów.

7/Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

9/Podjęcie uchwał w sprawie:  

  • zmian w budżecie gminy na 2018 rok
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  • zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap” z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  • zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 sierpnia 2017r.
  • zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

10/Zapytania i wnioski.

11/Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej   Nowe Brzesko

  /-/Dariusz Mrozowski