Dnia 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2018, poz. 651), która między innymi wprowadziła, zmiany w sprawach związanych z szacowaniem szkód łowieckich. W dniu 23 maja w MGCKiP w Nowym Brzesku odbyło się spotkanie poświęcone tym zmianom. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, sołtysi, przedstawiciele koła łowieckiego i przedstawiciel producentów rolnych.

Z dniem 1 kwietnia, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków, w sprawie szacowania szkód gmina, właściwa ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Zgłoszenia szkód przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko posiadacza uprawy, adres, telefon kontaktowy, miejsce wystąpienia szkody, rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego, oraz datę powstania szkody. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny uszkodzonych upraw.

Szkodę należy zgłosić w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia jej powstania. Szacowania szkody i ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy, sołtysa, przedstawiciela obwodu łowieckiego oraz właściciela lub posiadacza gruntu rolnego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zespół zbiera się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

O terminie oględzin strony zawiadamia przedstawiciel urzędu w terminie do 3 dni od daty otrzymania wniosku. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntu lub przedstawiciela koła łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania. Podczas oględzin ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaj, stan i jakość upraw, obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została zniszczona i szacunkowy procent zniszczeń. Po zakończeniu oględzin sporządza się protokół. Członkowie zespołu mają prawo wnosić zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem.  Szacowanie szkody składa się z oględzin (szacowania wstępnego) i szacowania ostatecznego, po zakończeniu szacowania ostatecznego i otrzymaniu protokołu, od którego nie wniesiono odwołania, w terminie 30 dni dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego wypłaca odszkodowanie.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego PGL Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód (w przypadku Gminy Nowe Brzesko jest to Nadleśnictwo Miechów, os Kolejowe 54A).

Więcej informacji w tej sprawie udzielanych jest w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w pokoju nr 14, lub pod nr. tel. 12 385-01-08.

(Referat Komunalny)

Formularz zgłoszenia szkody - pobierz