Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA informuje o możliwości składania wniosków na projekty grantowe z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Wnioski będzie można składać w terminie od 20.07.2018 do 03.08.2018 roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Nabór nr 1/2018/G

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

działająca na terenie gmin:

Szczurowa, Drwinia, Bochnia, Rzezawa, Koszyce,

gmina i miasto Nowe Brzesko oraz miasto i gmina  Kazimierza Wielka,

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

na zadania w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów
 i promocja zasobów i walorów lokalnych

    Organizator naboru wniosków: Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Termin składania wniosków:
od 20.07.2018 do 03.08.2018 (godz. 12:00)

    Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, (budynek Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, piętro I), od poniedziałku do środy

i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z 2 egzemplarzami wersji elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamymi z wersją papierową).

UWAGA:

Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Zakres tematyczny projektu grantowego: nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

Cel ogólny III. Rozwój kapitału społecznego i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego.

Cel szczegółowy III.2 Promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.

Przedsięwzięcie: III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba przedsięwzięć promujących tradycje/kulturę kreujących markę regionu w tym imprez

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

- Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby kulturowe, historyczne, produkty lokalne

- Liczba projektów skierowanych do grup defaworyzowanych

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

Organizacja przedsięwzięć i imprez promujących tradycję/kulturę, oraz kreujących markę regionu.

Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, jest przyznawana, jeżeli operacja: nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych
i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej
w części tej samej tematyce
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ze zm.)

     Limit środków dostępny w naborze: 150 000,00 zł.

    Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

    Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

    Maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje, których poziom dofinansowania wynosi do 25 tys. na operację, natomiast zgodnie z kryteriami oceny grantobiorców, projekt miękki, którego wnioskowana kwota pomocy wynosi do 10 000,00 zł otrzyma 5 pkt w ramach zgodności z kryteriami wyboru.

Intensywność pomocy:

 - dla organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji) – do 100% kosztów kwalifikowalnych,

- dla jst – max 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

- dla pozostałych podmiotów – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR,

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie
i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze.

   2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

   3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi
 w PROW na lata 2014-2020.

   4. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

  1.  Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy
z wyłączeniem sytuacji o której mowa w § 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW
(w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy)

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – www.cenoma.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 15 punktów. (40% z 37 punktów możliwych do uzyskania).

Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej
od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny zgodności
z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów:

– w pierwszej kolejności, o miejscu na liście grantobiorców decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji;

– w drugiej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na liście, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium: wpływ na realizację LSR;

– gdy nadal nie jest możliwe ustalenia kolejności zadań, o miejscu na liście grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania udostępnione są na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”: www.cenoma.pl, w zakładce ogłoszenia o naborze, oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30,

oraz w czwartki w  godz. od 9:00 do 17:00.  

 Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych:

Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników,
w szczególności:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia
i kryteriów wyboru operacji.

2.  Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

  • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

3.  Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej
z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

  • złożone w wersji elektronicznej i papierowej – 2 komplety,

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: preferowane są zadania, których harmonogram jednoznacznie i racjonalnie wskazuje, że czas realizacji grantu przez grantobiorcę, od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność, będzie krótszy niż 1 rok.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w  godz. od 9:00 do 17:00.