Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, odbędzie się w dniu: 18 czerwca 2018r. (poniedziałek ) o godz 14-tej, Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się w dniu: 20 czerwca 2018r. (środa) o godz. 14 00

                                                      Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu,   Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,  odbędzie się w dniu:

 

18 czerwca 2018r. (poniedziałek ) o godz 14-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3/Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za rok 2017

  • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2017
  • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
  • projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017

4/Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Brzesko na 2018 rok.

5Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6/Projekt uchwały  sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku na dofinansowanie remontu dachu budynku strażnicy OSP w Nowym Brzesku.

7/Projekt uchwały w sprawie: przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Nowe Brzesko.

8/Projekt uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

9/Projekt uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe Brzesko.

10/Projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko.

11/Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap”.

12/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 1352 o pow. 1,1066ha, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

13/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 66/5 w miejscowości Gruszów, wraz z położonym na tej działce budynkiem sklepu stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.

14/Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania licencji na przewóz osób i bagażu taksówką oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

15/Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

16/Zapytania i wnioski.

17/Zakończenie obrad.

Przewodnicząca komisji
                    
 Belska  Renata                                                              


 Przewodnicząca Komisji:

 Chmurzyńska Renata

 

Przewodniczący Komisji:

Polak  Jan


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się w dniu:

 

20 czerwca 2018r. (środa) o godz. 14 00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 17a

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

3/Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.

4/Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Brzesko na 2018 rok.

5/Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7/Projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku na dofinansowanie remontu dachu budynku strażnicy OSP w Nowym Brzesku.

6/Projekt uchwały w sprawie: przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Nowe Brzesko.

7/Projekt uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

8/Projekt uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe Brzesko.

9/Projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko.

10/Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap”.

11/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 1352 o pow. 1,1066ha, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

12/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 66/5 w miejscowości Gruszów, wraz z położonym na tej działce budynkiem sklepu stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.

14/Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania licencji na przewóz osób i bagażu taksówką oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

14/Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

15/Zapytania i wnioski.

16/Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący  Komisji
Wojciech  Dzióbek