Rolnicy, którzy w wyniku gradu lub deszczu nawalnego ponieśli szkody mogą składać do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko stosowne wnioski. Wnioski dostępne są na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w siedzibie urzędu.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń

WZORY DOKUMENTÓW pod linkiem:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo