INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Zestawienie przygotowano dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

W wyniku w/w obwieszczenia wynika, iż aktualnie susza rolnicza na terenie Gminy Nowe Brzesko występuje wyłącznie wśród upraw, tj.: zboża jare na kategorii gleby II

Kategoria gleby

Powierzchnia GO [ha]

Udział w GO [%]

Kategoria I

0.00

0.00

Kategoria II

75.50

1.95

Kategoria III

2903.00

75.10

Kategoria IV

887.25

22.95

Wg. podziału gruntów gleb na kategorie podatności gleb na suszę wynika, iż w kategorii II – Lekka – podatna  mieszczą się gatunki gleb, tj.: piasek gliniasty lekki – pgl piasek, gliniasty lekki pylasty – pglp piasek, gliniasty mocny -pgm piasek gliniasty, mocny pylasty – pgmp.

Rolnicy, który w wyniku suszy rolniczej ponieśli szkody w uprawach tj.: zboża jare na kategorii gleby II - mogą składać do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko stosowne wnioski.

Wnioski dostępne są na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w siedzibie urzędu.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane.

Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń

Wzory dokumentów pod linkiem:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo